Aiki Kunren Dojo

Dedicated to teaching Dento Iwama Ryu Aikido "Traditional Iwama Aikido"